Jean-Jacques Tschudin

Jean-Jacques Tschudin has contributed:
To the English version of the encyclopaedia (22 articles)
To the Spanish version of the encyclopaedia (22 articles)
To the French version of the encyclopaedia (22 articles)

English version

Awaji Ningyō-Za (Written by)
Bunraku (Written by)
National Bunraku Theatre (Written by)
Bunraku-Za (Written by)
Yoshida Bunzaburō (Written by)
La Clarte Puppet Troupe (Written by)
Toyozawa Danpei (Written by)
Takemoto Gidayū (Written by)
Tatsumatsu Hachirobei (Written by)
Chikamatsu Hanji (Written by)
Hitomi-Za Puppet Troupe (Written by)
Japan (Written by)
Kuruma Ningyō (Written by)
Kyogei Puppet Theatre (Written by)
Chikamatsu Monzaemon (Written by)
Musubi-Za Puppet Theatre (Written by)
Sado-Ga-Shima Puppetry (Written by)
Saibata-Asahi Wakateru Puppet Troupe (Written by)
Takeda lineage (Written by)
Takenoko Puppet Troupe (Written by)
Toyotake Wakadayū (Written by)
Yūki-Za (Written by)

French version

Awaji Ningyô-za (Written by)
Bunraku (Written by)
Théâtre national de Bunraku (Written by)
Bunraku-za (Written by)
Yoshida Bunzaburō (Written by)
Théâtre de poupées Clarté (Written by)
Toyozawa Danpei (Written by)
Takemoto Gidayū (Written by)
Tatsumatsu Hachirôbei (Written by)
Chikamatsu Hanji (Written by)
Théâtre de poupées Hitomi (Written by)
Japon (Written by)
Kuruma ningyô (Written by)
Théâtre de poupées Kyôgei (Written by)
Chikamatsu Monzaemon (Written by)
Théâtre de poupées Musubi (Written by)
Théâtre de poupées de Sado-ga-shima (Written by)
Théâtre de poupées de Saibata (Written by)
Famille Takeda (Written by)
Théâtre de poupées Takenoko (Written by)
Toyotake Wakadayû (Written by)
Yûki-za (Written by)

Spanish version

Awaji Ningyō-Za (Written by)
Bunraku (Written by)
Teatro Nacional de Bunraku (Written by)
Bunraku-za (Written by)
Yoshida Bunzaburō (Written by)
Toyozawa Danpei (Written by)
Takemoto Gidayū (Written by)
Tatsumatsu Hachirôbei (Written by)
Chikamatsu Hanji (Written by)
Hitomi-Za Teatro de títeres (Written by)
Japón (Written by)
Kuruma Ningyō (Written by)
Teatro de títeres de Kyōgei (Written by)
Teatro de títeres La Clarté (Written by)
Chikamatsu Monzaemon (Written by)
Teatro de Títeres Musubi-Za (Written by)
Teatro de títeres de Sado-ga-shima (Written by)
Teatro de Títeres Saibata-Asahi (Written by)
Familia Takeda (Written by)
Takenoko Teatro de Títeres (Written by)
Toyotake Wakadayū (Written by)
Yūki-Za (Written by)